Algemene voorwaarden 

Definities: 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Sen Sen Design: de bepaler van deze algemene voorwaarden. 

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon of bedrijf is. 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sen Sen en de klant waarop Sen Sen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Over de producten: 

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Sen Sen  in het aanbod worden genoemd. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. 

De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend en/of transportkosten. Over de bestelling: 

Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Sen Sen van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Sen Sen. 


Sen Sen levert pas uit na ontvangst van betaling. 

De producten worden op maat gemaakt en kunnen  niet worden geruild of geretourneerd. 


Over de levering: 

Sen Sen doet haar uiterste best om de bestellingen op tijd uit te leveren. Elke maand wordt een bezorgdatum gepland en worden alle bestellingen door het land uitgereden. Indien de levering vertraging oploopt  – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. 

Indien Sen Sen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Sen Sen schriftelijk of per email in kennis te stellen. 

De bestellingen worden verstuurd met Post NL of Snappex. De klant betaalt de verzendkosten mits van toepassing. De verzendkosten worden vermeld alvorens men de bestelling definitief plaatst, transportkosten worden nadien berekend. 
Meubels worden verzonden via transport. De kosten hiervoor bedragen € 65,-. Deze kosten worden apart gefactureerd.  

Sen Sen is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Sen Sen toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag. 

De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Sen Sen in de bevestigingsmail wordt vermeld. 

Alle door Sen Sen geleverde producten blijven eigendom van Sen Sen totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Over de garantie: 

Sen Sen garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. 

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Sen Sen op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden gerepareerd of vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Sen Sen eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. 

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg en overeenstemming met Sen Sen het artikel op kosten van Sen Sen te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. 

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Sen Sen of het artikel vervangen wordt. 

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Sen Sen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. 

Sen Sen is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Sen Sen geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Sen Sen. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Sen Sen. Over terugbetalingen: 

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door June Interiors gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. Over Privacy: 

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van June Interiors. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. 

June Interiors verstrekt – zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Overige bepalingen: 

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan June Interiors geen aansprakelijkheid aanvaarden. June Interiors heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. 

Niets uit de website van June Interiors mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van June Interiors. 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij June Interiors partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. 

Partijen zullen pas beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

© 2016 - 2022 SenSen. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel